Utbildning

Låt oss skräddarsy era utbildningar och märk skillnaden

Vill ni lyckas med er kompetensutveckling inom kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöarbete? Då måste ni ta ett steg till. Utbildningar säljs idag på löpande band för att snabbt täcka både utbildningsbehov, lagkrav och kundkrav. Det är sällan framgångsrikt eller lönsamt för er som kund.

Ska ni få ut något riktigt av investeringen krävs det att ni tar steget till att jobba så mycket som möjligt med skräddarsydda utbildningar. Utbildningen skall anpassas till era dagliga utmaningar och den processmiljö ni arbetar i.

utbildning för Örebro, Skövde eller Göteborg

Vi skapar utbildningar med er verksamhets förutsättningar, processmiljö och ISO certifiering som grund

De utbildningar vi tillhandahåller är inriktade på företag som har någon form av ISO certifiering eller arbetar i enlighet med en ISO standard. En viktig del för certifierade verksamheter är att ha ett aktivt arbete med personalens kompetensutveckling, kunskap och medvetenhet kopplad till ledningssystemet och den ISO certifiering företaget innehar.

Vid planering av utbildningen träffar vi er i er processmiljö, för att gå igenom vilka förutsättningar er verksamhet har i förhållande till den utbildning som skall genomföras. Vi planerar och anpassar även utbildningen till den ISO certifiering ni har som grund för ert ledningssystem. Oavsett vilken utbildning som genomförs hos er, kan vi även lägga till kompletterande avsnitt inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete. Att ständigt ha dessa områden på agendan bygger successivt upp en högre medvetandegrad hos er personal. Vi utgår från Västra Götaland men levererar över hela landet där vår kompetens efterfrågas. Med återkommande kunder i bland annat Göteborg, Trollhättan, Lidköping, Örebro, Västerås och Stockholm kan vi planera in behovsanalyser och utbildningstillfällen oavsett var er verksamhet är placerad.

Arbetsmiljö

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för det mindre företaget. Beroende på vilka utbildningsbehov ni har genomförs utbildningen under en halvdag eller heldag där vi går igenom grunderna i arbetsmiljölagen och hur ni kan jobba med det praktiskt i er verksamhetsmiljö. Utbildningen planeras med föreläsningar, gruppdiskussioner och gruppövningar.

Det här är utbildningen för er som vill lära er arbetsmiljö i sin helhet från grunden. Ni lär er effektiva metoder för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i er verksamhet. Ni får även grundläggande kunskap om Sveriges lagar och regler. En av de viktigaste delarna är att ni lär er hur ni på ett effektivt sätt söker mer kunskap och information om arbetsmiljöarbete både inom det fysiska och psykosociala perspektivet.

Att jobba med arbetsmiljö på ett värdeskapande sätt handlar om att kommunicera, ställa rätt frågor, samarbeta, tolka specifika situationer och i takt med företagets utveckling kunna söka den information man behöver. Allt detta lär du dig genom föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under de tre utbildningsdagarna. Denna utbildning vänder sig främst till chefer, skyddsombud men även övriga medarbetare som behöver utveckla sina kunskaper i hur arbetsmiljöfrågor och situationer skall hanteras.

BAM – Bättre ArbetsMiljö är Sveriges största grundutbildningen inom arbetsmiljö. Innehållet är framtaget av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Backoffice Scandinavias utbildningshandledare har naturligtvis lång yrkeserfarenhet inom arbetsmiljö och är utbildade och godkända via Prevent för utbildningsledning i BAM – Bättre ArbetsMiljö.

Det här är utbildningen för er som vill lära er mer om arbetsmiljöarbete i praktiken.

– Har du varit på BAM-utbildning och behöver hjälp att komma igång i din verksamhet?
– Ser du risker i verksamheten, men du vet inte hur du skall ta tag i dessa?
– Har du problem att hitta flytet i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Då kan vi erbjuda en utbildning där vi fördjupar oss i grundföreskrifterna för SAM och OSA.

Vi utgår sedan från den din verksamhet och gör en utvecklingsplan för att uppnå
ett effektiv och systematiskt arbetsmiljöarbete som ger resultat.

Låt oss säga såhär: Om ni bygger el-ledningar, då är det ingen idé att prata om villabyggen!
Vi kan med fördel inleda utbildningsarbetet med ett besök på en av era typiska arbetsplatser. Hur ser bygghandlingarna ut? Vilket förarbete har er beställare gjort för arbetsmiljösamordningen? Vilka risker identifierar vi hos er? Efter en genomgång av er verksamhetsmiljö kan vi skapa ett utbildningsunderlag som era medarbetare, inhyrd personal och underentreprenörer verkligen förstår. Med AFS1999:3 som grund, skapar vi en utbildning helt anpassad till er verksamhet.

Denna utbildning inriktar sig till företag som har ett integrerat ledningssystem för arbetsmiljö. För att lyckas med implementeringen är det allra mest fundamentala att kommunicera ut arbetsmiljöarbetet och skapa en företagskultur där risker skall förebyggas och minimeras. Vi skräddarsyr en utbildning som inriktar sig på företagets arbetsmiljö i sin helhet, samt hur varje enskild medarbetares insats har betydelse för att ni ska nå hela vägen fram till en säker verksamhetsmiljö.

Kvalitet/Miljö

Denna workshop inriktar sig till er som idag är certifierade enligt ISO 9001:2008 och/eller ISO 14001:2004. Ni får en grundläggande genomgång av de viktigaste skillnaderna mellan de gamla och de nya standarderna. Sedan går vi över till en workshop där vi skapar en GAP-analys som talar för er gapet mellan nuläge och önskat läge inför övergångsrevisionen. Vi påbörjar arbetet med övergången så att ni lämnar utbildningen med förutsättningar för en flygande start i övergångsarbetet. Saknar ni resurser har vi naturligtvis kapacitet att stötta er vidare under övergångsprocessen.

Kvalitet

Att se > Gör att jag förstår > Så att jag kan bidra!
Ja, detta har vi lärt oss under åren. Det är först när all personal, inklusive cheferna, förstår vikten av varje enskild individs förståelse och insats i kvalitetsarbetet. En lång stark kedja, med en svag länk, kan leda till extremt eskalerade konsekvenser.
Vi gör en nulägesanalys i er verksamhet för att se var ni står idag, sedan skapar vi en utbildningsinsats för att öka kompetens och förståelse inom de områden som behöver stärkas, för att leverera rätt produkt/tjänst i rätt tid.
 –
”Quality – Ensuring customers come back and products do not”

Målgrupp är nyckelpersoner inom organisationer som ansvarar för utveckling och förbättring av affären och dess verktyg/system. Personer som idag genomför interna revisioner. Personer som har ett processägare ansvar. Ledningsgrupper med mål att förbättra verksamheten och därmed affärens resultat.

Målet för utbildningen är att deltagare skall få kunskap i hur man genomför interna revisioner av affärsprocessen och stödjande processer, men även om identifiering av legala-, ägar-, kund-, koncern- och produktspecifika krav, varumärkets stärkande etc. I målet för utbildningen ingår även kunskap om effektiv leverantörsuppföljning och värdering av leverantör samt förståelse för processangreppssätt.

Utbildningen är baserad på kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Genom praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare och utbildare, vet vi att deltagarna snabbt kommer att utvecklas till en nivå där de efter kursen självständigt kan planera, aktivt delta i genomförande, rapportera revisionsresultatet samt följa upp revisioner – detta i syfte att ständigt förbättra affärsprocessen.

Utbildningen inriktar sig till er som vill lära er arbeta processorienterat och ständigt förbättra er verksamhet genom processutveckling. Utbildningskonceptet inleds med en föreläsning i olika typer av kartläggningsmetoder och processvisualisering, för att sedan övergå till en workshop där vi kartlägger tre processer och genomför en nulägesanalys i hur processen mår idag. Ett startskott för processorienterat arbetssätt helt enkelt!

Miljö

Utbildningen inriktar sig till företag som är certifierade eller på väg att genomgå certifiering för ISO 14001:2015. Utbildningen skapas för att utbilda hela personalen i grundläggande miljöarbete, där vi går igenom miljöarbete på ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv. Varför jobbar vi med miljöarbete? Hur på verkar verksamheten miljön i det korta och långa perspektivet? Hur ser våra produkters livscykel ut? Hur kan vi utveckla verksamheten för att bli mer hållbar? Hur kan varje enskild individ bidra till förbättrad miljöpåverkan? Stora frågor, som många små lagspelare kan göra en stor gemensam insats i. Utbildningen blir startskottet i att skapa en mer hållbar företagskultur.

Kontakta oss

Postadress

(Ej fakturor)

BackOffice Scandinavia AB
Box 101
46124 Trollhättan

 Leveransadress

(Endast gods)

BackOffice Scandinavia AB
Verkmästarevägen 5
46137 Trollhättan

Faktureringsadress

(Endast fakturor)  

Skicka er faktura via e-post då det förenklar administrationen samt bidrar till en bättre miljö.

faktura@backofficescandinavia.se
BackOffice Scandinavia AB
Box 101
461 24 Trollhättan

När ni e-postar faktura rekommenderar vi att ni skickar den i PDF format. Filformat som t.ex. bilder eller liknande kan ej tas emot och tolkas. Endast filen med faktura skall bifogas e-postmeddelandet. Bifogar ni t.ex. visitkort med era kontaktuppgifter eller annan reklam kan inte faktura tas emot.

Obs! Även vid e-post faktura måste adressen vara enligt fakturaadress. Endast en faktura per mail.

Jonas Garnemark

Jan-Erik Lakso

Verksamhetsutvecklare / Utbildningsledare
Tel: 0768-024608
jan-erik.lakso@backofficescandinavia.se

Henrik Kårfeldt

Verksamhetsutvecklare
Tel: 0705-638660
henrik.karfeldt@backofficescandinavia.se